Přeskočit na obsah

REPL.IT - Základy programování - vstup a výstup dat (Python)

Zpracoval: Milan Šatra

Věk (stupeň školy)

 • 2. stupeň ZŠ (8. – 9. ročník), SŠ

Vstupní požadavky na žáky

 • žák umí pracovat běžným způsobem s PC
 • žák umí tvořit jednoduché programy v blokovém programovacím jazyce (Scratch, Microsoft MakeCode, Hour of Code, …)

Cíl aktivity

 • žák sestaví v programovacím jazyce Python jednoduchý program zajišťující vstup dat z klávesnice do textové proměnné a následný výstup dat na obrazovku

Rozvíjené kompetence

1. kompetence k učení

 • aplikuje znalosti a dovednosti z různých vyučovacích předmětů

2. kompetence sociální a personální

 • spolupracuje ve skupině
 • obhajuje svá řešení

3. digitální kompetence: komunikace a kolaborace  

 • sdílení prostřednictvím digitálních technologií

4. digitální kompetence: technologická kompetence

 • práce s cloudovou aplikací
 • práce s PC

Potřebný HW a SW

 • PC nebo notebook s připojením k internetu
 • cloudová aplikace repl.it

 

Průběh výuky

Příprava na výuku

Cílem výuky je seznámení žáků v 8. nebo 9. ročníku se základy programování tak, aby pochopili a zvládli jednoduché programovací konstrukce v textovém prostředí. Tito žáci by tak měli získat základní představu o činnostech IT specialistů – programátorů a uvědoměle si tak zvolit studium na vhodné střední škole.

Základy výuky programování pomocí blokových příkazů probíhala ideálně na platformě SRATCH. Jedná se o online nástroj vizuálního programování, kde uživatel pomocí lokalizovaných příkazových bloků postupně skládá celý program. S tímto prostředím se žáci seznamují již v nižších ročnících (code.org, microbit.org, scratch.mit.edu). SCRACH umožňuje žákům sestavit jednoduché (ale i složitější) programy, aniž by se museli zabývat syntaxí konkrétního programovacího jazyka.

Pro výuku základů programování v textovém režimu byl zvolen jako ideální (díky své jednoduché syntaxi) programovací jazyk PYTHON. Aby bylo možné výuku realizovat bez zbytečných instalací a zároveň ho měli žáci jednoduše k dispozici také doma, byl zvolen pro tyto potřeby online nástroj repl.it. Tato webová služba umožňuje zdarma používat jednoduché univerzální prostředí pro výuku řady programovacích jazyků, včetně jazyka Python (včetně podpory želví grafiky). Po rychlé a jednoduché registraci (ideálně účtem Google) má vyučující k dispozici také učitelské nástroje:

 • vytvoření učeben a přiřazení žáků (idálně s využitím žákovských účtů Google Suite pro školy)
 • online simulátor překladače Python
 • přípravu učebních materiálů (vzniká komentovaný online soubor, kde žáci programují)
 • vyhodnocení práce žáků (žáci svou práci dokončí a odevzdají, načež je k dispozici vyučujícímu ke kontrole, vyhodnocení a poskytnutí zpětné vazby)

Obrázek 38: Ukázka prostředí vlastních projektů

Obrázek 39: Ukázka náhledu virtuálních učeben

Vzor 1:

Zadej své jméno: Milan

Zadej své příjmení: Novák

======================

Jmenuješ se Milan Novák

Řešení 1:

jmeno = input(„Zadej sve jmeno:“)

prijmeni = input(„Zadej sve prijmeni:“)

print(„=======================================“)

print(„Jmenujes se “ + jmeno + “ “ + prijmeni + „.“)

Vzor 2:

Zadej své jméno: Milan

Zadej své příjmení: Novák

======================

Jmenuješ se Milan Novák.

======================

Zadej ulici bydliště: Kozinova 25

Zadej město bydliště: Cheb

Zadej PSČ: 350 00

=======================

Tvé bydliště je Kozinova 25, Cheb, 350 01.

=======================

Tvoje úplná adresa je:

Milan Novák

Kozinova 25

350 01 Cheb

========================

Řešení 2:

jmeno = input(„Zadej sve jmeno:“)

prijmeni = input(„Zadej sve prijmeni:“)

print(„=============================“)

print(„Jmenujes se “ + jmeno + “ “ + prijmeni + „.“)

print(„=============================“)

ulice = input(„Zadej ulici bydliste:“)

mesto = input(„Zadej mesto bydliste:“)

psc = input(„Zadej PSC:“)

print(„=============================“)

print(„Tve bydliste je “ + ulice + „, “ + mesto + „, “ + psc + „.“)

print(„=============================“)

print(„Tvoje uplna adresa je:“)

print(jmeno + “ “ + prijmeni)

print(ulice)

print(psc + “ “ + mesto)

print(„=============================“)

Obrázek 40: Ukázka učitelského prostředí

Na co si dát pozor

Podobné úlohy na zvládnutí textového vstupu dat, spojování řetězců a textových proměnných lze vymyslet celou řadu, záleží jen na fantazii vyučujícího. Uvedené typy úloh lze zvládnout společně v průběhu cca. 2 vyučovacích hodin, následovat by měla 1-2 hodiny procvičování a na závěr krátká jednoduchá kontrolní práce.

Hodnocení žáků v oblasti rozvoje informativního myšlení by mělo být velmi opatrné. Z mého roky v praxi ověřeného pohledu by bylo ideální hodnocení používané pro zájmové kroužky – pracoval úspěšně a pracoval. Výuka základů algoritmizace je pro většinu žáků na ZŠ velmi obtížná a mohlo by být rychle značně demotivující.

Alternativní řešení

Možné softwarové řešení je instalace desktopové verze Pythonu, dále pak i řada dalších online simulátorů programovacích jazyků:

Obrovskou devizou navrhovaného řešení je učitelská podpora výuky a integrovaná podpora želví grafiky služby repl.it.