Přeskočit na obsah

Týmová spolupráce s využitím cloudových služeb: Nosné téma: Operační systémy ve světě a v naší třídě

Marek Machalík

Věk (stupeň školy)

 • 2. stupeň ZŠ, nižší ročníky SŠ

Vstupní požadavky na žáky

 • žák má k disposici prostředí libovolného cloudového uložiště s možností sdílení (OneDrive, Google Disk, DropBox apod.)

Cíl aktivity

 • Vytvořit srovnání používaných operačních systémů ve světě a ve třídě, diskutovat nad rozdíly
 • Při práci použít pokročilejší vyhledávání na Internetu (časové omezení informací), třídit veřejné informace, kriticky hodnotit dostupná data
 • Použít cloudové služby pro efektivní získání dat (dotazník) a ty následně zpracovat
 • Zjistit informace z omezené skupiny lidí a porovnat je s celosvětovou realitou
 • Obhájit týmovou práci
 • Diskutovat nad využíváním operačních systémů, případně nad výhodami a nevýhodami každého z nich

Rozvíjené kompetence

 • týmová spolupráce, obhájení získaných data a vlastního názoru
 • vyhledávání a zpracování informací
 • prezentační schopnosti
 • digitální kompetence – online služby, sdílení informací, zpracování dokumentů a dat, práce s aplikacemi
 • Mezipředmětové vazby – IT, statistika, matematika, ekonomie

Potřebný HW a SW

 • počítač, notebook, případně tablet – min. 3 pro každou skupinu, ideálně pro každého žáka
 • Cloudové prostředí – sdílený disk
 • Připojení k Internetu
 • Kancelářské aplikace, možno i online v rámci cloudu
 • Prezentační technika (PC+projektor, interaktivní tabule apod.) pro obhajobu výsledků

Průběh výuky

Žáci 10-15 žáků se rozdělí na dvě skupiny (4-8). Každá skupina pracuje na svém úkolu. Úkoly jsou záměrně velmi podobné, nikoliv však stejné (nelze použít stejná data). Žáci během vyučovací hodiny dohledají veřejně dostupná data o procentuálním využití mobilních/desktopových operačních systémů ve světě. Následně provedou dotazníkové šetření ve své třídě tak, aby mohli porovnat celosvětová data s vlastním omezeným statistickým souborem. Cílem je tedy tyto dva statistické vzorky porovnat. Na závěr prezentují obě skupiny výsledky svého zjištění a diskutují nad hodnotami a případnými rozdíly.

Příprava na výuku

 • Volba vhodné cloudové služby, kterou mají žáci k dispozici
 • Ověření přihlášení všech žáků ke cloudové službě

Organizace práce

 1. Žáci se rozdělí do dvou týmů.
 2. Každému týmu se zadá úkol – zjistit informace o využívání operačních systémů ve světě a porovnat je s vlastními daty ze své třídy:

Tým A

Tým B

1.      Nalezněte na Internetu graf (nebo data) představující procentuální podíl používaných OS v mobilních telefonech na světě. Data musí být co nejnovější, ne starší než 1 rok!

2.      Navrhněte online dotazníku ke zjištění vlastních dat ve třídě – složení mobilních operačních systémů ve Vaší třídě (skupině).

3.      Vytvořte podobný graf jako v úkolu 1, ale pro data z Vaší třídy

4.      Vytvořte plakát (obrázek), kde budou vedle sebe oba grafy. Pod každým grafem bude uveden zdroj a platnost dat (k jakému datu)

5.      Obhajte výsledky své práce před třídou a porovnejte rozdíly v obou cílových skupinách (svět/třída)

1.      Nalezněte na Internetu graf (nebo data) představující procentuální podíl používaných OS na počítačích na světě. Data musí být co nejnovější, ne starší než 1 rok!

2.      Navrhněte online dotazníku ke zjištění vlastních dat ve třídě – složení operačních systémů (domácích) PC ve Vaší třídě.

3.      Vytvořte podobný graf jako v úkolu 1, ale pro data z Vaší třídy

4.      Vytvořte plakát (obrázek), kde budou vedle sebe oba grafy. Pod každým grafem bude uveden zdroj a platnost dat (k jakému datu)

5.      Obhajte výsledky své práce před třídou a porovnejte rozdíly v obou cílových skupinách (svět/třída)

 1. Následně si žáci v každém týmu určí role a úkoly:
 • Manažer (1 žák) – bude rozdělovat práci, dohlížet nad plněním úkolů a prezentovat výsledky. Nebude vyhledávat a tvořit žádné podklady.
  Vhodný kandidát: organizační schopnosti, prezentační dovednosti

 • Datoví analytici (2-3 žáci) – budou vyhledat informace na Internetu a srovnávat s výsledky dotazníkového šetření, případně navrhují vhodné otázky pro šetření.
  Vhodný kandidát: efektivně hledá informace na Internetu, umí je třídit, porovnávat, rychle vyhodnocovat

 • Online koordinátoři (2-3 žáci) – zajišťuje efektivní a rychlou spolupráci a komunikaci. Založí na cloudovém uložišti pracovní prostředí, rozešle odkazy, vytvoří prostředí online dotazníku.

Vhodný kandidát: umí velmi dobře pracovat v cloudovém uložišti, nastavovat práva, vytvářet sdílené dokumenty

 • Office podpora (1-2 žáci) – Vytváří graf(y) z dodaných dat, zpracuje podobu. výsledného dokumentu k prezentaci, pomáhá se zpracováním ostatním členům

Vhodný kandidát: ovládá velmi dobře kancelářské produkty

 1. Žáci pracují na zadaných úkolech, zjišťují a zpracovávají data do cílové podoby.
 2. Každý tým v zastoupení svého manažera obhajuje před zbytkem třídy výsledky práce, diskutuje se nad zjištěnými i získanými daty, nad případnými rozdíly, nad použitými nástroji a schopnostmi celého týmu.
 3. Ukázka výsledku týmu A:

Obrázek 36: Ukázka výsledku žáků

Na co si dát pozor

 • Všichni žáci mají aktivní přístup do cloudové služby
 • Vhodně zvolená struktura pracovních skupin
 • Vhodně zvolený časový prostor pro práci (záleží na schopnostech a dovednostech žáků)
 • Vhodně zvolené otázky pro online průzkum – obsah dotazníku je důležitý pro věrohodnost dat. Na otázky nejlépe vyčkat až pod dohledání dostupných celosvětových dat a přizpůsobit je.
 • Vhodně zvolený zdroj dat na Internetu – možno poradit uznávané zdroje (např. nemarketshare.com)

Alternativní řešení

 • Lze modifikovat pro různá témata, u kterých lze porovnat data celosvětová a lokální (ve třídě, ve škole)
 • U konkrétního tématu OS lze volit mezi variantou platformy, nebo i konkrétních verzí
 • Ke spolupráci lze využít libovolnou cloudovou službu. V současnosti všechny nejpoužívanější nabízí potřené nástroje, případně je možné použít jiný nástroj pro týmovou spolupráci