Přeskočit na obsah

Kahoot ve výuce matematiky

Zpracovala: Jitka Rambousková

Věk (stupeň školy)

 • 2. stupeň ZŠ

Vstupní požadavky na žáky

 • žák umí pracovat běžným způsobem s PC či mobilním dotykovým zařízením (např. tablet)

Cíl aktivity

 • Žák vytváří vlastní výukový materiál

Rozvíjené kompetence

1. kompetence k učení

 • Aplikuje znalosti a dovednosti z různých vyučovacích předmětů

2. kompetence sociální a personální

 • Spolupracuje ve skupině
 • Obhajuje svá řešení

3. digitální kompetence: komunikace a kolaborace   

 • Sdílení prostřednictvím digitálních technologií

 4. digitální kompetence: technologická kompetence

 • Práce s aplikacemi
 • Práce s PC nebo mobilním dotykovým zařízením

Potřebný HW a SW

 •  PC či tablet s připojením k internetu
 • Aplikace Kahoot

Průběh výuky

Příprava na výuku

Tvůrce textu si vytvoří účet na stránce https://kahoot.com/. K přihlášení může i svůj účet Google či Microsoft. Na své mobilní zařízení případně nainstaluje aplikaci Kahoot

(viz https://kahoot.com/home/mobile-app/).

Možnosti tvorby otázek v Kahoot

Varianta 1.

Test pak tvoří – CREATE přímo v prohlížeči a postupně zadává příklady a označuje správná řešení. Tento způsob je vhodný pro jednoduchá textová zadání.

Obrázek 29: Tvorba testové otázky (varianta 1)

Varianta 2.

Pro složitější matematické zápisy tvůrce využije některý textový editor s tvůrcem rovnic a připraví si zadání v něm.

Obrázek 30: Matematický zápis

Jednotlivá zadání pak například pomocí aplikace Výstřižky uloží jako obrázek a vloží do zadání otázky v Kahoot.

Obrázek 31: Tvorba testové otázky (varianta 2)

 Varianta 3.

Při využití mobilní aplikace může vkládat zápis rukou a tím urychlit zadávání složitějších zadání.

Obrázek 32: Tvorba testové otázky (varianta 3)

Varianta 4.

Pro tvorbu lze využít i hromadné zadávání s využitím tabulky – Import spreadsheet. V prohlížeči lze stáhnout vzor tabulky (Download our template), vyplnit ho a nahrát zpět. Tato varianta je vhodná pro jednoduchá textová zadání.

Obrázek 33: Tvorba testové otázky (varianta 4)

Průběh a organizace výuky

Samostatná práce

Žák si předem připraví sadu příkladů (např. lineárních rovnic) – vždy zadání a 4 odpovědi, kde minimálně jedna je správná. Přihlásí se na svůj účet a vytvoří kvíz. Na tvorbu otázek využije variantu 1,2 nebo 3. Cvičně (Preview) se spolužákem Kahoot projde a opraví chyby. Na závěr ho sdílí učiteli.

 Skupinová práce

Žák si předem připraví jeden příklad s jedním správným řešením a tři špatná.

Učitel stáhne tabulku pro hromadné zadávání otázek a pomocí některé cloudové služby ho sdílí všem žákům. Každý žák vyplní jeden řádek. Učitel pak tabulku zkontroluje a naimportuje do Kahootu na svém účtu.

Spuštění kvízu

Vybrané kvízy Kahoot spouští učitel obvyklým způsobem. Při prvním spouštění se žáky probírá správná řešení a vysvětluje chyby.

Na co si dát pozor

Pokud si učitel chce žákovské práce duplikovat a ukládat na svůj účet, musí žáci při založení účtu použít typ účtu Teacher. Z žákovských účtů nelze totiž duplikovat. Je tako možné připravit si předem jeden žákovský účet a žákům jen sdělit přihlašovací údaje.

Je třeba kontrolovat obtížnost příkladů a zadanou dobu řešení. Vhodné jsou spíše jednodušší příklady. Celkově by Kahoot neměl být zbytečně dlouhý.

Pokud při skupinové práci vznikne mnoho otázek, je dobré při spouštění kvízu nastavit náhodné pořadí otázek a domluvit se na skončení např. po desáté otázce.

Alternativní řešení

 • Další možné aplikace: Quizzez, Quizlet, Mentimeter, …