Přeskočit na obsah

Digitální vyprávění příběhů

Zpracovala: Eva Fanfulová

Věk (stupeň školy)

 • 1. stupeň ZŠ (5. ročník) – 2. stupeň ZŠ (6.–9. ročník)

Vstupní požadavky na žáky

 • žák umí běžným způsobem pracovat s počítačem, příp. mobilním dotykovým zařízením (např. tablet)

Cíl aktivity

 • žák individuálně nebo ve skupině s využitím aplikace Storyboard That zpracuje zadané téma.

Rozvíjené kompetence

1. kompetence k učení

 • příprava na hodiny

2. kompetence komunikativní

 • formuluje své myšlenky v logickém sledu

3. kompetence sociální a personální

 • účinně spolupracuje ve skupině

4. digitální kompetence: Informace, sdílení a komunikace v digitálním světě

 • správa dat, informací a digitálního obsahu

5. digitální kompetence: Tvorba digitálního obsahu

 • tvorba nového digitálního obsahu

Potřebný HW a SW

 • PC nebo mobilní dotykové zařízení s připojením k internetu

Průběh výuky

Příprava na výuku

Učitel předem rozhodne, jaký režim bude pro práci s žáky využívat:

 • verze Free („bezplatný účet“) – jednoduchá registrace; 2 „příběhy“ týdně; rozložení 3×1 nebo 3×2 buňky; vytvořené příběhy se ukládají na účet; lze stáhnout ve formátu pdf, jpg, pptx, příp. animovaný gif
 • placené verze (učitel, škola)

Učitel předem rozhodne, jaký druh práce bude s žáky využívat:

 • doplňování textů (do bublin) – vyprávění příběhu; dokončení příběhu
 • výklad pravidel, řešení situace (správné přecházení silnice, dopravní situace na křižovatce)
 • hádanka (technický objev, postava, prostředí)
 • příběh, pohádka, bajka – grafické zpracování
 • chování na sociálních sítích, chování při řešení různých životních situací
 • rozhovor v cizím jazyce
 • slovníček cizích slov, slovní zásoba v cizím jazyce
 • základní jevy v přírodě

Průběh a organizace výuky

Při prvním využití Storyboard That projde učitel s žáky doporučený postup práce pro sestavení příběhu:

 1. návrh děje, hlavní zápletky a konce příběhu
 2. rozvržení buněk (oken), příprava scén
 3. charakteristika hlavních postav, další postavy
 4. hledání řešení
 5. nalezení řešení
 6. poučení, vysvětlení

Reflexe učitele

Učitel vytváří prostor pro každého žáka, s využitím prostředí Storyboard That se obvykle projeví i ti „málomluvní“. Učitel může připravit i aktivity pro žáky se SPU.

Učitel může vhodně zvolenými aktivitami využít prostředí k rozvinutí diskuze ke konkrétnímu tématu.

Na co si dát pozor

Při vkládání vlastních obrázků do digitálního příběhu musí učitel dohlédnout a dbát na to, aby žáci využívali obrázků s otevřenou licencí, příp. vlastních. Učitel by rovněž měl dohlédnout na formáty a velikosti vkládaných obrázků.

Alternativní řešení