Přeskočit na obsah

Petra Antlová, ZŠ Pardubice-Studánka 

Anotace 
Online synchronní výuka začíná motivační hádankou, následuje zopakování úlohy na úměrnost z předchozí hodiny. Jedná se o úlohu spojenou s reálným životem dětí, která rozvine diskusi u dětí a vyústí ve spontánní vymýšlení dalších úloh mezi dětmi. Na závěr dostávají děti k řešení obrázkovou úlohu Výlet plachetnicí, ve které mají najít vztah mezi porovnávanými veličinami.  

Základní informace 

Autorka: 

Ing. Petra Antlová  

ZŠ Pardubice-Studánka  

antlovap@seznam.cz 

Stupeň vzdělávání: 

základní škola, 2. stupeň  

Tematický celek: 

Poměr, trojčlenka 

Třída (věk žáků): 

7. třída (12–13 let)  

Časová dotace: 

2 x 45 minut 

Nástroje online výuky: 

ZoomMicrosoft OneNoteCollBoardMentimeter 

Kontext
Třída, se kterou byla realizována tato synchronní výuka, je od šestého ročníku vedena ve výuce matematiky konstruktivistickým přístupem. Žáci vzájemnou spoluprací a diskusí, navrhují a obhajují svá řešení, poskytují zpětné vazby spolužákům k jejich řešení, aktivně pracují s chybou. Komunikací a vzájemným nasloucháním tak objevují zákonitosti matematiky. Nezbytnou podmínkou pro fungování takovéto výuky bylo vytvoření bezpečného a respektujícího klima ve třídě.
Výuku založenou na vzájemné spolupráci a komunikaci žáků, sdílení a argumentaci jejich řešení a vzájemných zpětných vazbách bylo možné převést do online prostředí díky platformě ZOOM, která jako jediná v té době umožňovala rozdělování žáků do skupin v jeden okamžik na jednom místě. Čímž dokázala velmi přiblížit prostředí skupinové práce i do online prostředí.
Synchronní výuku bylo vhodné začínat motivační úlohou, ve které děti získávají jistotu komunikace v online prostředí, ztrácí obavy a spontánně komunikují i v online prostředí.

Cíle
Učitel si počíná tak, aby podporoval rozvoj logického myšlení žáků, motivoval je k aktivnímu přístupu k učivu o poměru a trojčlence a vytvářel bezpečné a podporující prostředí i při online vyučovacích hodinách.
Cílem výuky je, aby žák: Vyřešil motivační úlohu ve spolupráci se spolužáky. Našel závislost mezi počtem koček a počtem dní, na které jim vydrží krmení a dokázal tuto závislost popsat vlastními slovy. Dodržoval pravidla skupinové práce. Respektoval a naslouchal spolužákům, neskákal ostatním do řeči. Reflektoval, co mu diskuse přinesla.