Přeskočit na obsah

Opakování násobení 7 v oboru malé násobilky

Ludmila ChudobováZŠ Bystřice nad Pernštejnem

Anotace 
Vyučovací hodina je určena k aktivizaci a automatizaci násobilkových spojů. Žáci pracují samostatně i ve skupinách. Pomocí her spolu s častým střídáním činnosti dochází k udržení jejich zájmu a natrénování „oka“ pro malou násobilku. Poslechnou si pohádku o číslech, zahrají si hry s předvídáním a tipováním čísel. Následuje individuální práce žáků a vzájemné sdílení jejich nápadů v rámci skupiny, dochází k vzájemné inspiraci a pomoci. Učitel monitoruje činnost skupin po stránce věcné i sociální. K prezentaci výsledků práce skupin využije tzv. metodou “akvária“, která podporuje a trénuje komunikaci, vyjadřování podpory a řešení sporů. Následuje diskuse nad výsledky, reflexe dosažení cílů v rámci skupiny a rychlá zpětná vazba. Žáci budou rozvíjet abstraktní myšlení, bystrý úsudek, logické uvažování, paměť, komunikační dovednosti a práci s ICT technologiemi. 

Základní informace

Autorka:

Mgr. Ludmila Chudobová 

ZŠ Bystřice nad Pernštejnem 

ludmila.chudobova@kabinety.cz

Stupeň vzdělávání:

základní škola, 1. stupeň 

Tematický celek:

Opakování násobení 7 v oboru malé násobilky, využití vlastností početních operací v oboru do 1000.

Třída (věk žáků):

4. třída

Časová dotace:

2 x 45 minut

Nástroje online výuky:

Google Meet, Jamboard  

Klíčová slova:

násobilka, hra Bingo, hra Čelovka, samostatná práce, pohybová hra, prvky kooperativní výuky, diskusní metoda Akvárium

Kontext
(Záměr učitele:) Opakování násobení a dělení v oboru malých násobilek se zaměřením na aktivizaci a automatizaci násobilkové řady a násobilkových spojů násobilky 7, rozvoj abstraktního a logického myšlení, synchronní výuka v rámci platformy Google Meet, kombinace základních početních operací a tvorba příkladů, práce individuální i ve skupině. Společná reflexe.

Odpovídající očekávané výstupy dle RVP:

M-5-1-01 využívá při pamětném i písemném počítání komutativnost a asociativnost sčítání a násobení
M-5-1-04 řeší a tvoří úlohy, ve kterých aplikuje osvojené početní operace v celém oboru přirozených čísel
M-5-4-01 řeší jednoduché praktické slovní úlohy a problémy, jejichž řešení je do značné míry nezávislé na obvyklých postupech a algoritmech školské matematiky ICT-5-1-01 využívá základní standardní funkce počítače a jeho nejběžnější periferie
ICT-5-2-03 komunikuje pomocí internetu či jiných běžných komunikačních zařízení ČJL-5-1-04 reprodukuje obsah přiměřeně složitého sdělení a zapamatuje si z něj podstatná fakta

Cíle
Žáci si upevňují a automatizují násobilkové spoje, kombinují matematické operace pro získání konkrétních výsledků, formování sociálních dovedností pomocí prvků kooperativní výuky – komunikace a práce ve skupině. Pracují samostatně s ICT technikou.

Forma
Online výuka – synchronní.

Mezipředmětové vztahy
Informační a komunikační technologie. Osobnostní a sociální výchova.