Přeskočit na obsah

Inspirativní zdroje​

Další zdroje informací a inspirace 

Příručka si neklade za cíl, obsáhnout veškeré aspekty online výuky. Jedná se o fenomén velmi komplexní a dynamicky se vyvíjející, jehož vývoj i aktuální stav je dokumentován řadou zdrojů. Abychom čtenáři nabídli ucelený pohled na téma publikace, uvedeme zde výběr některých z nich, i když je zřejmé, že většina z nich mu bude známa. 

Distanční výuka 

Základním metodickým materiálem pro orientaci v otázkách distanční výuky i pro její realizaci je Metodické doporučení pro vzdělávání distančním způsobem vydané MŠMT [Ped.info, 2020]. Přehledným a stručným průvodcem distančním vzděláváním, opět z dílny MŠMT, je pak leták Principy a zásady úspěšného vzdělávání na dálku ve formátu pdf [MŠMT, 2020]. 

Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy navíc provozuje vlastní portál #NaDálku, věnovaný distančnímu vzdělávání [NaDálku, 2020], na kterém lze mimo jiné najít například článek Zásady vzděláváni na dálku [NaDálku: Zásady, 2020]. 

Na portálu #NaDálku je také, v článku Komunikace, uveden opravdu zevrubný přehled komunikačních nástrojů online výuky [NaDálku: Komunikace, 2020]. U každého je uveden stručný popis a odkaz na webovou stránku. 

Bezpečnost 

Při provozování online výuky je důležité nezapomenout na otázku bezpečnosti tohoto konání. Jednotlivé aspekty této otázky jsou stručně vymezeny specifikací „bezpečnosti“ jako jedné z digitálních kompetencí, které formují obsah digitální gramotnosti, viz [DG, 2021]. V současnosti se otázkám bezpečnosti online výuky ve smyslu ochrany osobních údajů a soukromí naštěstí věnuje více subjektů. Pro bezpečné vedení online výuky je vhodné se s informacemi, které poskytují, seznámit. Patří sem například příspěvek Jak zajistit bezpečnost online distanční výuky? uvedený na portále Koronavirus.edu.cz spravovaném MŠMT ve spolupráci s NPI [MŠMT & NPI, 2020]. Přehledný leták s 12 doporučeními Jak na bezpečnou online výuku? [E-bezpečí: Jak, 2020] je možné si stáhnout na stránce projektu E-bezpečí [E-bezpečí, 2020]. Minimální bezpečnostní standardy výuky na dálku [Hamberger, 2020] ve formě čtrnáctistránkové brožury pak jsou dostupné na stránce projektu Digitální pohotovost [Digit. Pohot., 2020]. Praktický přehled stručných zásad Jak bezpečně vyučovat přes videokonference? [Neumajer&Krocakova,  2020] najdeme i na stránce neziskové organizace Učitel naživo [Učitel naživo, 2021]. K otázkám kybernetické bezpečnosti se pochopitelně vyjadřuje Národní úřad pro kybernetickou a informační bezpečnost [NÚKIB, 2021], na jehož stránce lze v rubrice Školy [NÚKIB: Školy, 2021] nalézt různé s kyberbezpečností ve školách související informace a materiály. 

Zpětná vazba a hodnocení při distančním vzdělávání 

K otázce, jak hodnotit v době distančního vzdělávání se vyslovuje článek Jak vzdělávat a hodnotit na již zmíněném portále #NaDálku [NaDálku: Hodnocení, 2020]. Přehlednou infografiku Zpětná vazba při online výuce s 12 zásadami zpětné vazby [EDULAB: Zp. vazba, 2020], ale i řadu dalších podkladů k formativnímu hodnocení nabízí projekt Edukační laboratoř [EDULAB, 2020]. Jako stručného průvodce zavedením formativního hodnocení lze doporučit publikaci Jak na formativní hodnocení [Valášková Vincejová, 2020] vydanou Národním pedagogickým institutem [NPI, 2020]. V publikaci samotné, i na stránkách institutu najde zájemce řadu dalších odkazů na zajímavé zdroje, další podpůrné materiály či webináře. Z nabídky NPI viz například bulletiny [NIDV: Bulletiny, 2019], nebo široká nabídka webinářů [NPI: Webináře, 2021]. 

Online výuka matematiky 

Přehled webových stránek a nástrojů pro podporu online výuky matematiky najdeme na portálu #NaDálku v článku Matematika [NaDálku: Matematika, 2020]. Na stejném portálu je i rubrika UčíTelka věnovaná stejnojmennému projektu České televize [NaDálku: UčíTelka, 2020].   

Z nástrojů pro podporu online výuky matematiky si zvláštní zmínku zaslouží program GeoGebra. Jeho stránka [GeoGebra, 2021] poskytuje studentům i učitelům kromě velkého množství vytvořených materiálů na všechna představitelná témata také celou infrastrukturu dalších funkcí pro podporu studia i výuky matematiky. Pro online výuku je například možné využít prostředí GeoGebra Classroom. Na stránce programu je poněkud skryta rubrika Learn GeoGebra [GeoGebra: Learn, 2021], kde zájemce najde mimo jiné několik webinářů, jeden například věnovaný zmíněnému prostředí Classroom [GeoGebra: Classroom, 2020], a řadu návodů, z nichž více jak polovina je již přeložena do češtiny [GeoGebra: Návody, 2021].